Integritetspolicy

Information om skydd av personuppgifter

Efterlevnad av dataskyddslagstiftning ingår i Dacia och därmed Renault-koncernens etiska värderingar, vilket också anges i företagets integritetspolicy. Dacia vidtar alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas på ett säkert sätt och i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Nedan finner du detaljerad information om hur Dacia använder dina personuppgifter i samband med att du använder denna webbplats/app.

Denna integritetspolicy beskriver hur dina personuppgifter behandlas av återförsäljare. Det är emellertid inte en uttömmande beskrivning av hur personuppgifter behandlas av återförsäljarna. Detta innebär således att återförsäljarna kan samla in ytterligare personuppgifter eller behandla uppgifterna för andra ändamål, såtillvida det är inom ramen för deras verksamhet. För fullständig information om hur personuppgifter behandlas, kontakta respektive återförsäljare.

1. Vem är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter?

Dina personuppgifter behandlas av Renault Nordic AB i egenskap av personuppgiftsansvarig, och ibland i egenskap av gemensamt personuppgiftsansvariga av Renault Nordic AB tillsammans med moderbolaget Renault SAS och medlemmar i Dacia:s nätverk av återförsäljare och verkstäder. Hänvisningar till ”Dacia” eller ”vi” i denna integritetspolicy avser endast Renault Nordic AB och dess moderbolag, Renault SAS (ej återförsäljare).

Observera att respektive återförsäljare är ansvariga för de personuppgifter som behandlas av återförsäljaren inom ramen för deras verksamhet, oavsett om Dacia överfört uppgifterna eller om kunden har lämnat uppgifterna till återförsäljaren gällande kundens önskemål om service eller försäljning.

Att återförsäljarna följer regler om skydd av personuppgifter är ett krav från Dacia. En auktoriserade återförsäljare och Dacia är två separata företag, detta innebär att Dacia i regel inte blir ansvariga i det fall återförsäljare inte följer lagstiftningen. Om du har frågor beträffande hur din lokala återförsäljare eller verkstad behandlar dina personuppgifter, kontakta återförsäljaren eller verkstaden direkt. Listan över vårt återförsäljarnätverk och deras kontaktuppgifter finns tillgänglig på följande länk: www.dacia.se.

Kontaktuppgifter till Renault Nordic AB:s dataskyddsombud (DPO) följer: Renault Nordic AB, Dataskyddsombud, Box 1028, 164 21, Kista; eller via epost: privacy.nordic@renault.com.

Renault Nordic AB och Renault SAS är, beroende på ändamålet med behandlingen av personuppgifterna, gemensamt eller vardera för sig personuppgiftsansvariga. Du kan kontakta Renault SAS dataskyddsombud via brev till Renault SAS, Direction juridique – Délégué à la protection des données, 13/15 quai le Gallo 92100 Boulogne-Billancourt eller via e-post dpo@renault.com.

2. Hur samlar vi dina personuppgifter?

Vi samlar in personuppgifter om dig vid bl.a. följande tillfällen:

 • när du kontakta oss direkt t.ex. genom att fylla i formulär på vår hemsida eller andra webbplatser vi driver.
 • När du kommunicerar med oss via e-post, telefon eller på annat sätt.
 • Om du svarar på våra direktmarknadsföringskampanjer (t.ex. lämnar uppgifter online på någon av våra webbplatser eller fyller i ett svarskort).
 • Om dina kontaktuppgifter överförs, baserat på ditt samtycke, från en återförsäljare eller annan part.
 • Om din fordonsdata (inkl. chassinummer även kallat VIN nummer) överförs till Dacia i samband med att ditt fordon repareras eller servas hos en återförsäljare.

Om du lämnar uppgifter om en annan person för dennes räkning måste du säkerställa att personen har tagit del av integritetspolicyn innan uppgifterna lämnas.

Vi kan också samla in ytterligare uppgifter om dig från andra företag i Renaultkoncernen, auktoriserade återförsäljare, verkstäder och från andra utomstående affärspartners (t.ex. företag som tillhandahåller adressregister, Tranportstyrelsens vägtrafikregister o.s.v.).

 • Ditt förnamn, efternamn, adress, personnummer, samt VIN nr. och registreringsnummer inhämtas från Tranportstyrelsens vägtrafikregister för behandling av garantiåtagande, produktinformation, produktåterkallelse samt direkt reklam via brev. Mer information om hur Transportstyrelsen behandlar personuppgifter och hur ni kan kontakta deras Dataskyddsombud finns på följande länk: transportstyrelsen.se/personuppgifter.

Vi har ingått ett samarbetsavtal med våra återförsäljare där vi delar uppgifter med återförsäljaren för att bland annat kunna förbättra produkter och tjänster, stärka kundupplevelsen, marknadsföra tjänster och produkter och för att säkerställa kvalitet i verksamheten.

Detta innebär att vi och återförsäljaren är gemensamt personuppgiftsansvariga för vissa behandlingar. Den lagliga grunden för behandlingen i dessa fall är berättigade intressen av att kunna marknadsföra sig, säkerställa kundnöjdhet samt hantera garantianspråk.

Det gemensamma personuppgiftsansvaret föreligger mellan Dacia och återförsäljaren vid personuppgiftsbehandling i följande situationer:

 • behandling av ditt namn, personnummer, kontaktuppgifter, fordonsuppgifter, information om verkstadsbesök och preferens av återförsäljare för att göra informations- och marknadsföringsutskick samt för statistik inom ramen för Dacias lojalitetsprogram,
 • behandling av ditt namn och kontaktuppgifter för kundundersökningar som genomförs av Dacia och
 • behandling av ditt namn, kontaktuppgifter, uppgifter i arbetsorder samt information om verkstadsbesök för att fördela inbördes ansvar vid garantireparationer.
3. Hur behandlar vi dina personuppgifter?

Vi använder dina personuppgifter i följande syften:

SyftenRättslig grund
Administrera dina önskemål (informationsförfrågan, provkörning, möte, offert) eller dina avtal.Det är nödvändigt för att infria dina önskemål eller ingå ett avtal i enlighet med din begäran.
Administrera din kommersiella relation och erbjuda support samt tjänster för bilen (köp av fordon/garantiavtal/bilreparation o.s.v.)Det är nödvändigt för att leva upp till det avtal du ingått med oss.
Administrera dina eventuella anspråkDet är nödvändigt för våra berättigade intressen (att förhindra tvister).
Kontakta dig för att göra kundnöjdhetundersökningar eller marknadsundersökningar om våra befintliga produkter och tjänsterDet är nödvändigt för våra berättigade intressen att utveckla och förbättra våra produkter och tjänster.
Med ditt samtycke – när detta krävs enligt dataskyddsförordningen – skicka personliga marknadsföringsmeddelanden, nyheter om produkter, specialerbjudanden, inbjudningar till evenemang eller spel och tävlingar till digDu har gett ditt samtycke eller det är nödvändigt för våra berättigade intressen att kunna ge dig relevant information.
Att med ditt samtycke skicka dig vårt nyhetsbrevDu har gett ditt samtycke
Säkerställa kvaliteten och kontinuerlig förbättring av våra produkter och tjänster, särskilt genom att använda affärsanalysteknik på dina uppgifterDet är nödvändigt för våra berättigade intressen att förbättra våra produkter och tjänster
För internt rapporteringssyfteDet är nödvändigt för våra berättigade intressen
(följa upp och mäta resultatet av vår verksamhet och utveckla våra produkter och tjänster)
Uppfylla en begäran från dig i samband med att du utövar dina rättigheter (se nedan avsnittet ”dina rättigheter”)Det är nödvändigt för att leva upp till våra rättsliga förpliktelser och detta inkluderar kontroll av din identitet
ÅterkallningsinformationDet är nödvändigt för att uppfylla våra juridiska förpliktelser

När vi skickar marknadsföring är vårt mål att skicka dig reklam och erbjudanden som är relevanta för dig, passar dina behov och verkligen intresserar dig. Tack vare dina personuppgifter (de som du ger oss direkt och de som erhållits från våra partners eller som vi samlar in automatiskt när du besöker våra webbplatser eller använder våra mobila applikationer) skapar vi en profil om dig som gör det möjligt för oss att bedöma och förutsäga så mycket som möjligt om dina personliga preferenser och/eller intresse för våra produkter och tjänster. Om vi kan lära känna dig bättre så kan vi också förbättra din upplevelse.

Generellt så åtar vi oss att enbart samla in personuppgifter som är nödvändiga för de ändamål för vilka vi behandlar uppgifter om dig.

Därför är den obligatoriska informationen som vi behöver från dig markerad i formulär som du fyller i. Uppgifterna är obligatoriska eftersom de är nödvändiga för att ingå ett avtal eller för att behandla dina önskemål, eller också för att uppfylla våra rättsliga eller lagstadgade skyldigheter.

Om du inte vill lämna den obligatoriska informationen, kommer vi inte att kunna behandla din begäran. Annan information samlas in för att lära känna dig bättre, särskilt för att skicka dig personlig marknadsföring och är följaktligen inte obligatorisk. Det är valfritt att lämna de uppgifterna.

4. Lista över insamlade personuppgifter

Vi samlar in följande uppgifter för att kunna uppnå syftet ovan:

 

 • Din kontaktinformation (förnamn, efternamn, e-postadress, telefonnummer o.s.v.)
 • Information för att kunna identifiera dig så som personnummer och kopior på identitetshandlingar.
 • Kundrelation uppföljning: inköp, serviceavtal, kundservice, data insamlad vid besök hos en återförsäljare (bl.a. vald återförsäljare, offertförfrågningar, konsultationer, ansvarig säljare och servicehistorik)
 • Information om bil (märke, modell, fordonets identifieringsnummer (VIN), registreringsnummer, inköps datum, km, servicehistorik o.s.v.)
 • Uppgifter om köp och användning av våra tjänster och produkter (kundens inställning och referenser, rabatt, inköpshistorik o.s.v.)
 • Nödvändiga uppgifter för studier, enkäter och för att bygga kundlojalitet
5. Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi har åtagit oss att spara dina personuppgifter så länge som detta är nödvändigt för att uppfylla de ändamål för vilka vi behandlar dem, i enlighet med dataskyddsförfattningar.

För att beräkna hur länge vi ska spara dina personuppgifter använder vi bland annat följande kriterier:

 • Avtalets längd, om du har ingått ett avtal med Dacia,
 • Den tid som krävs för att utföra din begäran eller ditt garantianspråk,
 • Din reaktivitet gällande vår marknadsinformation,
 • Vi sparar kommunikation mellan dig och oss om det är nödvändigt för en bra hantering av vår kommersiella relation,
 • Våra rättsliga skyldigheter.

Vi kan behöva spara några av dina personuppgifter under en längre tid, i en arkivfil, för att vi ska kunna försvara oss i en rättstvist enligt gällande preskriptionstider som följer av gällande lag.

Uppgifter som rör kundförhållandet sparas under tiden som kundförhållandet pågår och under en begränsad tid efter avtalet upphört för att administrera avslutandet av avtalet, samt för att administrera Dacia:s garantiåtaganden så länge sådana garantiåtaganden gäller.

 • Uppgifter för direktmarknadsföring till befintlig kund sparas upp till ett år efter att vårt kundförhållande upphört.
 • Uppgifter som behandlas med stöd av samtycke sparas endast under den tiden samtycket gäller.
 • Uppgifter som krävs för att uppfylla våra skyldigheter enligt tillämpliga bokföringsregler sparas i 7 år.
 • Uppgifter som finns i en fordran sparas i 3 respektive 10 år till följd av preskriptionsregler för fordran.
6. Vem kan få tillgång till dina personuppgifter?

Vi kan komma att dela dina uppgifter med andra företag inom Renault-koncernen, som Renault SAS och Renault Finance Nordic, bankfilial till RCI Banque SA, Frankrike, (RCI) samt våra partners eller tjänsteleverantörer, för att behandla hela eller delar av dina personuppgifter i den utsträckning som krävs för att utföra de uppgifter som uppdragits dem (till exempel för tillhandahålla hemsidan eller tjänster relaterade till drift eller underhåll av vår hemsida, samt för att tillhandahålla tjänster som marknadsföring eller att genomföra en marknadsundersökning).

Endast den ansvariga avdelningen, inom ramen för avdelningens funktion och ändamålet med personuppgiftsbehandling, kommer att ta del av dina personuppgifter.

För att vi ska kunna skicka tjänst- och produkterbjudanden och annan kommunikation till dig kan vi komma att dela dina uppgifter med Dacias auktoriserade återförsäljare och verkstäder. Exempelvis kan vi dela dina kontaktuppgifter med din lokala återförsäljare för att återkalla produkter.

Vi delar dina uppgifter med den återförsäljare du väljer, men endast i de fall du ber om en provkörning eller ett affärsförslag.

Om du besöker en av Dacias återförsäljare kan du bli tillfrågad om vi får spara dina personuppgifter för att skicka information till dig som funderar på att bli Daciakund.

Marknadsföring och kundsupport

För att återförsäljare ska kunna ge dig specifika erbjudanden och följa upp dina förfrågningar kan vi komma att överföra sådan information till återförsäljarna.

Överföring utanför EU

I den utsträckning det är möjligt så sparar vi dina personuppgifter på servrar som ligger inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Men vissa av våra tjänsteleverantörer befinner sig utanför EES, dina personuppgifter kan därför komma att behandlas i dessa länder. Vissa av dessa länder kan ha andra bestämmelser avseende dataskydd än Europeiska unionen. I sådana fall ägnar vi särskild uppmärksamhet åt att göra överföringen förenlig med gällande lagstiftning och att säkerställa att det finnsmotsvarande säkerhetsåtgärder som de som finns inom den Europeiska unionen (särskilt genom att använda Europeiska kommissionens standardavtalsklausuler). Vid skriftlig förfrågan som skickas till adressen som nämns i avsnittet ”Dina rättigheter”, ger vi dig ytterligare information om dessa överföringar av uppgifter (i synnerhet Europeiska kommissionens standardavtalsklausuler).

Slutligen kan vi behöva dela dina personuppgifter med tredje part för att uppfylla rättsliga skyldigheter som följer av författning eller ett beslut.

7. Dina rättigheter

Du har följande rättigheter vad gäller vår behandling av dina personuppgifter:

 • Begära tillgång till informationen om dig (rätten att bli informerad), med andra ord få information om hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter,
 • Begära att få din information rättad (rätten att korrigera dina uppgifter), om den är oriktig eller inaktuell, vilket hjälper oss att uppfylla våra skyldigheter att ha aktuell information om dig,
 • Begära att få din information raderad (rätten att bli glömd), även om sådan rätt kan vara begränsad med tanke på våra avtalsenliga eller rättsliga skyldigheter,
 • Begäran om att få en kopia av din information på ett strukturerat, vanligt använt och maskinläsbart format, för att överföra det till annan personuppgiftsansvarig (rätten att få tillgång till dina uppgifter även kallad dataportabilitet),
 • Möjlighet att invända över vår behandling av din information, av skäl som är relaterade till din speciella situation, och att begränsa behandlingen, i de fall som föreskrivs i dataskyddsförordningen (rätten att göra invändningar),
 • Möjlighet att motsätta dig marknadsföring (särskilt när profilering används), denna rätt kan utövas uttryckligen genom att använda länken avsluta prenumeration i det e-postmeddelande vi skickar till dig,
 • Du kan även alltid och när som helst återkalla lämnat samtycke.

För att utöva någon av dessa rättigheter kan du kontakta oss och samtidigt tillhandahålla ett intyg gällande din identitet via e-post på privacy.nordic@renault.com, med vanlig post till Renault Nordic AB, Esbogatan 12, Box 1028, 164 21 KISTA eller genom att fylla i ett formulär som finns att tillgå på följande länk: https://www.renault.se/kundservice.html.

Slutligen har du rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen om hur dina personuppgifter behandlas. Vi uppmuntrar dig att kontakta oss innan du skickar in några klagomål och vi kommer då att försöka att lösa alla eventuella problem som kan ha uppstått.

Din begäran kan nekas i det fall det föreligger juridiska skyldigheter som hindrar Dacia från att radera vissa personuppgifter omedelbart. För att kunna administrera våra lagstadgade skyldigheter som rör bland annat garantier och återkallelser behöver vi hantera vissa uppgifter om dig.

8. Länk till annan information

Vi kan automatiskt samla in teknisk information om dig när du besöker någon av våra webbplatser eller använder våra mobilappar, inklusive din IP-adress, dina webbläsarinställningar, med hjälp av trackers (cookies).

För mer information om detta, läs våra riktlinjer för cookies på https://dacia.se/cookies/.

9. Modifiering av detta dokument

Det kan hända att vi från tid till annan gör ändringar i detta dokument. Vid behov eller om så krävs, kommer vi att informera dig och/eller begära ditt tillstånd. Vi ber dig att ta en titt på den vid varje besök för att få aktuell version.

Version 03, uppdaterad den 04 april 2019.

Integritetspolicy

Information om skydd av personuppgifter

Efterlevnad av dataskyddslagstiftning ingår i Dacia och därmed Renault-koncernens etiska värderingar, vilket också anges i företagets integritetspolicy. Dacia vidtar alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas på ett säkert sätt och i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Nedan finner du detaljerad information om hur Dacia använder dina personuppgifter i samband med att du använder denna webbplats/app.

Denna integritetspolicy beskriver hur dina personuppgifter behandlas av återförsäljare. Det är emellertid inte en uttömmande beskrivning av hur personuppgifter behandlas av återförsäljarna. Detta innebär således att återförsäljarna kan samla in ytterligare personuppgifter eller behandla uppgifterna för andra ändamål, såtillvida det är inom ramen för deras verksamhet. För fullständig information om hur personuppgifter behandlas, kontakta respektive återförsäljare.

1. Vem är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter?

Dina personuppgifter behandlas av Renault Nordic AB i egenskap av personuppgiftsansvarig, och ibland i egenskap av gemensamt personuppgiftsansvariga av Renault Nordic AB tillsammans med moderbolaget Renault SAS och medlemmar i Dacia:s nätverk av återförsäljare och verkstäder. Hänvisningar till ”Dacia” eller ”vi” i denna integritetspolicy avser endast Renault Nordic AB och dess moderbolag, Renault SAS (ej återförsäljare).

Observera att respektive återförsäljare är ansvariga för de personuppgifter som behandlas av återförsäljaren inom ramen för deras verksamhet, oavsett om Dacia överfört uppgifterna eller om kunden har lämnat uppgifterna till återförsäljaren gällande kundens önskemål om service eller försäljning.

Att återförsäljarna följer regler om skydd av personuppgifter är ett krav från Dacia. En auktoriserade återförsäljare och Dacia är två separata företag, detta innebär att Dacia i regel inte blir ansvariga i det fall återförsäljare inte efterföljer lagstiftningen. Om du har frågor beträffande hur din lokala återförsäljare eller verkstad behandlar dina personuppgifter, kontakta återförsäljaren eller verkstaden direkt. Listan över vårt återförsäljarnätverk och deras kontaktuppgifter finns tillgänglig på följande länk: www.dacia.se.

Kontaktuppgifter till Renault Nordic AB:s dataskyddsombud (DPO) hittar du här: Renault Nordic AB, Dataskyddsombud, Box 1028, 164 21, Kista; eller via epost: privacy.nordic@renault.com.

Renault Nordic AB och Renault SAS är, beroende på ändamålet med behandlingen av personuppgifterna, gemensamt eller vardera för sig personuppgiftsansvariga. Du kan kontakta Renault SAS dataskyddsombud via brev till Renault SAS, Direction juridique – Délégué à la protection des données, 13/15 quai le Gallo 92100 Boulogne-Billancourt eller via e-post dpo@renault.com.

2. Hur samlar vi dina personuppgifter?

Vi samlar in personuppgifter om dig vid bl.a. följande tillfällen:

 • när du kontakta oss direkt t.ex. genom att fylla i formulär på vår hemsida eller andra webbplatser vi driver.
 • När du kommunicerar med oss via e-post, telefon eller på annat sätt.
 • Om du svarar på våra direktmarknadsföringskampanjer (t.ex. lämnar uppgifter online på någon av våra webbplatser eller fyller i ett svarskort).
 • Om dina kontaktuppgifter överförs, baserat på ditt samtycke, från en återförsäljare eller andra parter.
 • Om din fordonsdata (inkl. chassinummer även kallat VIN nummer) överförs till Dacia i samband med att ditt fordon repareras eller servas hos en återförsäljare.

Om du lämnar uppgifter om en annan person för dennes räkning måste du säkerställa att personen har tagit del av integritetspolicyn innan uppgifterna lämnas.

Vi kan också samla in ytterligare uppgifter om dig från andra företag i Renaultkoncernen, auktoriserade återförsäljare, verkstäder och från andra utomstående affärspartners (t.ex. företag som tillhandahåller adressregister, Tranportstyrelsens Vägtrafikregister o.s.v.).

 • Ditt förnamn, efternamn, adress, personnummer, samt VIN nr. och registreringsnummer inhämtas från Tranportstyrelsens Vägtrafikregister för behandling av garantiåtagande, produktinformation, produkt återkallelse samt direkt reklam via brev. Mer information om hur Transportstyrelesen behandlar personuppgifter och hur ni kan kontakta deras Dataskyddsombud finns på följande länk: transportstyrelsen.se/personuppgifter.

Vi har ingått ett samarbetsavtal med våra återförsäljare där vi delar uppgifter med återförsäljaren för att bland annat kunna förbättra produkter och tjänster, stärka kundupplevelsen, marknadsföra tjänster och produkter och för att säkerställa kvalitet i verksamheten.

Detta innebär att vi och återförsäljaren är gemensamt personuppgiftsansvariga för vissa behandlingar. Den lagliga grunden för behandlingen i dessa fall är berättigade intressen av att kunna marknadsföra sig, säkerställa kundnöjdhet samt hantera garantianspråk.

Det gemensamma personuppgiftsansvaret föreligger mellan Dacia och återförsäljaren vid personuppgiftsbehandling för följande ändamål:

 • behandling av ditt namn, personnummer, kontaktuppgifter, fordonsuppgifter, information om verkstadsbesök och preferens av återförsäljare för att göra informations- och marknadsföringsutskick samt för statistik inom ramen för Dacias lojalitetsprogram.
 • behandling av ditt namn och kontaktuppgifter för kundundersökningar som genomförs av Dacia.
 • behandling av ditt namn, kontaktuppgifter, uppgifter i arbetsorder samt information om verkstadsbesök för att fördela inbördes ansvar vid garantireparationer.
3. Hur behandlar vi dina personuppgifter?

Vi använder vi dina personuppgifter i följande syften:

Syfte
Administrera dina önskemål (informationsförfrågan, provkörning, möte, offert) eller dina avtal.
Rättslig grund
Det är nödvändigt för att infria dina önskemål eller ingå ett avtal i enlighet med din begäran.
Syfte
Administrera din kommersiella relation och erbjuda support samt tjänster för bilen (köp av fordon/garantiavtal/bilreparation o.s.v.)
Rättslig grund
Det är nödvändigt för att leva upp till det avtal du ingått med oss.

Syfte
Administrera dina eventuella anspråk
Rättslig grund
Det är nödvändigt för våra berättigade intressen (att förhindra tvister).

Syfte
Kontakta dig för att göra kundnöjdhetundersökningar eller marknadsundersökningar om våra befintliga produkter och tjänster
Rättslig grund
Det är nödvändigt för våra berättigade intressen att utveckla och förbättra våra produkter och tjänster.

Syfte
Med ditt samtycke – när detta krävs enligt dataskyddsförordningen – skicka personliga marknadsföringsmeddelanden, nyheter om produkter, specialerbjudanden, inbjudningar till evenemang eller spel och tävlingar till dig
Rättslig grund
Du har gett ditt samtycke eller det är nödvändigt för våra berättigade intressen att kunna ge dig relevant information.

Syfte
Att med ditt samtycke skicka dig vårt nyhetsbrev
Rättslig grund
Du har gett ditt samtycke

Syfte
Säkerställa kvaliteten och kontinuerlig förbättring av våra produkter och tjänster, särskilt genom att använda affärsanalysteknik på dina uppgifter
Rättslig grund
Det är nödvändigt för våra berättigade intressen att förbättra våra produkter och tjänster

Syfte
För internt rapporteringssyfte
Rättslig grund
Det är nödvändigt för våra berättigade intressen
(följa upp och mäta resultatet av vår verksamhet och utveckla våra produkter och tjänster)

Syfte
Uppfylla en begäran från dig i samband med att du utövar dina rättigheter (se nedan avsnittet ”dina rättigheter”)
Rättslig grund
Det är nödvändigt för att leva upp till våra rättsliga förpliktelser och detta inkluderar kontroll av din identitet

Syfte
Återkallningsinformation
Rättslig grund
Det är nödvändigt för att uppfylla våra juridiska förpliktelser

När vi skickar marknadsföring är vårt mål att skicka dig reklam och erbjudanden som är relevanta för dig, passar dina behov och verkligen intresserar dig. Tack vare dina personuppgifter (de som du ger oss direkt och de som erhållits från våra partners eller som vi samlar in automatiskt när du besöker våra webbplatser eller använder våra mobila applikationer) skapar vi en profil om dig som gör det möjligt för oss att bedöma och förutsäga så mycket som möjligt om dina personliga preferenser och/eller intresse för våra produkter och tjänster. Om vi kan lära känna dig bättre så kan vi också förbättra din upplevelse.

Generellt så åtar vi oss att enbart samla in personuppgifter som är nödvändiga för de ändamål för vilka vi behandlar uppgifter om dig.

Därför är den obligatoriska informationen som vi behöver från dig markerad i formulär som du fyller i. Uppgifterna är obligatoriska eftersom de är nödvändiga för att ingå ett avtal eller för att behandla dina önskemål, eller också för att uppfylla våra rättsliga eller lagstadgade skyldigheter.

Om du inte vill lämna den obligatoriska informationen, kommer vi inte att kunna behandla din begäran. Annan information samlas in för att lära känna dig bättre, särskilt för att skicka dig personlig marknadsföring och är följaktligen inte obligatorisk. Det är valfritt att lämna de uppgifterna.

4. Lista över insamlade personuppgifter

Vi samlar in följande uppgifter för att kunna uppnå syftet ovan:

 

 • Din kontaktinformation (förnamn, efternamn, e-postadress, telefonnummer o.s.v.)
 • Information för att kunna identifiera dig så som personnummer och kopior på identitetshandlingar.
 • Kundrelation uppföljning: inköp, serviceavtal, kundservice, data insamlad vid besök hos en återförsäljare (bl.a. vald återförsäljare, offertförfrågningar, konsultationer, ansvarig säljare och servicehistorik)
 • Information om bil (märke, modell, fordonets identifieringsnummer (VIN), registreringsnummer, inköps datum, km, servicehistorik o.s.v.)
 • Uppgifter om köp och användning av våra tjänster och produkter (kundens inställning och referenser, rabatt, inköpshistorik o.s.v.)
 • Nödvändiga uppgifter för studier, enkäter och för att bygga kundlojalitet
5. Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi har åtagit oss att spara dina personuppgifter så länge som detta är nödvändigt för att uppfylla de ändamål för vilka vi behandlar dem, i enlighet med dataskyddsförfattningar.

För att beräkna hur länge vi ska spara dina personuppgifter använder vi bland annat följande kriterier:

 • Avtalets längd, om du har ingått ett avtal med Dacia,
 • Den tid som krävs för att utföra din begäran eller ditt garantianspråk,
 • Din reaktivitet gällande vår marknadsinformation,
 • Vi sparar kommunikation mellan dig och oss om det är nödvändigt för en bra hantering av vår kommersiella relation,
 • Våra rättsliga skyldigheter.

Vi kan behöva spara några av dina personuppgifter under en längre tid, i en arkivfil, för att vi ska kunna försvara oss i en rättstvist enligt gällande preskriptionstider som följer av gällande lag.

Uppgifter som rör kundförhållandet sparas under tiden som kundförhållandet pågår och under en begränsad tid efter avtalet upphört för att administrera avslutandet av avtalet, samt för att administrera Dacia:s garantiåtaganden så länge sådana garantiåtaganden gäller.

 • Uppgifter för direktmarknadsföring till befintlig kund sparas upp till ett år efter att vårt kundförhållande upphört.
 • Uppgifter som behandlas med stöd av samtycke sparas endast under den tiden samtycket gäller.
 • Uppgifter som krävs för att uppfylla våra skyldigheter enligt tillämpliga bokföringsregler sparas i 7 år.
 • Uppgifter som finns i en fordran sparas i 3 respektive 10 år till följd av preskriptionsregler för fordran.
6. Vem kan få tillgång till dina personuppgifter?

Vi kan komma att dela dina uppgifter med andra företag inom Renault-koncernen, som Renault SAS och Renault Finance Nordic, bankfilial till RCI Banque SA, Frankrike, (RCI) samt våra partners eller tjänsteleverantörer, för att behandla hela eller delar av dina personuppgifter i den utsträckning som krävs för att utföra de uppgifter som uppdragits dem (till exempel för tillhandahålla hemsidan eller tjänster relaterade till drift eller underhåll av vår hemsida, samt för att tillhandahålla tjänster som marknadsföring eller att genomföra en marknadsundersökning).

Endast den ansvariga avdelningen, inom ramen för avdelningens funktion och ändamålet med personuppgiftsbehandling, kommer att ta del av dina personuppgifter.

För att vi ska kunna skicka tjänst- och produkterbjudanden och annan kommunikation till dig kan vi komma att dela dina uppgifter med Dacias auktoriserade återförsäljare och verkstäder. Exempelvis kan vi dela dina kontaktuppgifter med din lokala återförsäljare för att återkalla produkter.

Vi delar dina uppgifter med den återförsäljare du väljer, men endast i de fall du ber om en provkörning eller ett affärsförslag.

Om du besöker en av Dacias återförsäljare kan du bli tillfrågad om vi får spara dina personuppgifter för att skicka information till dig som funderar på att bli Daciakund.

Marknadsföring och kundsupport

För att återförsäljare ska kunna ge dig specifika erbjudanden och följa upp dina förfrågningar kan vi komma att överföra sådan information till återförsäljarna.

Överföring utanför EU

I den utsträckning det är möjligt så sparar vi dina personuppgifter på servrar som ligger inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Men vissa av våra tjänsteleverantörer befinner sig utanför EES, dina personuppgifter kan därför komma att behandlas i dessa länder. Vissa av dessa länder kan ha andra bestämmelser avseende dataskydd än Europeiska unionen. I sådana fall ägnar vi särskild uppmärksamhet åt att göra överföringen förenlig med gällande lagstiftning och att säkerställa att det finnsmotsvarande säkerhetsåtgärder som de som finns inom den Europeiska unionen (särskilt genom att använda Europeiska kommissionens standardavtalsklausuler). Vid skriftlig förfrågan som skickas till adressen som nämns i avsnittet ”Dina rättigheter”, ger vi dig ytterligare information om dessa överföringar av uppgifter (i synnerhet Europeiska kommissionens standardavtalsklausuler).

Slutligen kan vi behöva dela dina personuppgifter med tredje part för att uppfylla rättsliga skyldigheter som följer av författning eller ett beslut.

7. Dina rättigheter

Du har följande rättigheter vad gäller vår behandling av dina personuppgifter:

 • Begära tillgång till informationen om dig (rätten att bli informerad), med andra ord få information om hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter,
 • Begära att få din information rättad (rätten att korrigera dina uppgifter), om den är oriktig eller inaktuell, vilket hjälper oss att uppfylla våra skyldigheter att ha aktuell information om dig,
 • Begära att få din information raderad (rätten att bli glömd), även om sådan rätt kan vara begränsad med tanke på våra avtalsenliga eller rättsliga skyldigheter,
 • Begäran om att få en kopia av din information på ett strukturerat, vanligt använt och maskinläsbart format, för att överföra det till annan personuppgiftsansvarig (rätten att få tillgång till dina uppgifter även kallad dataportabilitet),
 • Möjlighet att invända över vår behandling av din information, av skäl som är relaterade till din speciella situation, och att begränsa behandlingen, i de fall som föreskrivs i dataskyddsförordningen (rätten att göra invändningar),
 • Möjlighet att motsätta dig marknadsföring (särskilt när profilering används), denna rätt kan utövas uttryckligen genom att använda länken avsluta prenumeration i det e-postmeddelande vi skickar till dig,
 • Du kan även alltid och när som helst återkalla lämnat samtycke.

För att utöva någon av dessa rättigheter kan du kontakta oss och samtidigt tillhandahålla ett intyg gällande din identitet via e-post på privacy.nordic@renault.com, med vanlig post till Renault Nordic AB, Esbogatan 12, Box 1028, 164 21 KISTA eller genom att fylla i ett formulär som finns att tillgå på följande adress https://www.renault.se/kundservice.html

Slutligen har du rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen om hur dina personuppgifter behandlas. Vi uppmuntrar dig att kontakta oss innan du skickar in några klagomål och vi kommer då att försöka att lösa alla eventuella problem som kan ha uppstått.

Din begäran kan nekas i det fall det föreligger juridiska skyldigheter som hindrar Dacia från att radera vissa personuppgifter omedelbart. För att kunna administrera våra lagstadgade skyldigheter som rör bland annat garantier och återkallelser behöver vi hantera vissa uppgifter om dig.

8. Länk till annan information

Vi kan automatiskt samla in teknisk information om dig när du besöker någon av våra webbplatser eller använder våra mobilappar, inklusive din IP-adress, dina webbläsarinställningar, med hjälp av trackers (cookies).

För mer information om detta, läs våra riktlinjer för cookies på https://dacia.se/cookies/.

9. Modifiering av detta dokument

Det kan hända att vi från tid till annan gör ändringar i detta dokument. Vid behov eller om så krävs, kommer vi att informera dig och/eller begära ditt tillstånd. Vi ber dig att ta en titt på den vid varje besök för att få aktuell version.

Version 03, uppdaterad den 04 april 2019.