Integritetspolicy

Information om skydd av personuppgifter

Efterlevnad av dataskyddslagstiftning ingår i RENAULT-koncernens etiska värderingar, vilket också anges i företagets integritetspolicy.

Renault vidtar alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas på ett säkert sätt och i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Nedan finner du detaljerad information om hur vi använder dina personuppgifter i samband med att du använder denna webbplats.

1. Vem är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter?

Dina personuppgifter behandlas av Renault Nordic AB i egenskap av personuppgiftsansvarig och ibland av Renault tillsammans med medlemmar i dess nätverk av återförsäljare (”DACIA” eller ”vi”) i egenskap av gemensamt personuppgiftsansvariga.

Renault Nordic AB:s adress är Box 1028, 164 21, Kista. Kontaktuppgifterna till dess dataskyddsombud (DPO) är följande: Box 1028, 164 21, Kista eller privacy.nordic@renault.com. Listan över återförsäljarnätverket och deras kontaktuppgifter finns tillgänglig på www.renault.se.

Renault Nordic AB och Renault SAS, dess moderbolag, är beroende på ändamålet med behandlingen av personuppgifterna gemensamt eller vardera för sig personuppgiftsansvariga över hur personuppgifterna behandlas. Renault SAS kontaktuppgifter är Frankrike, 13/15 quai le Gallo 92100 Boulogne-Billancourt. Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet (DPO) är följande: Renault SAS, Direction juridique – Délégué à la protection des données, 13/15 quai le Gallo 92100 Boulogne-Billancourt och dpo@renault.com.

2. Hur behandlar vi dina personuppgifter?

Vi samlar in personuppgifter om dig när du fyller i formulär på vår hemsida och kommunicerar med oss via e-post, telefon eller på annat sätt. Vi kan också samla in ytterligare information om dig, särskilt från andra företag i Renaultkoncernen.

Vi använder vi dina personuppgifter i följande syften:

Syfte

Administrera dina önskemål (informationsförfrågan, provkörning, möte, offert) eller dina avtal. (1)

Administrera din kommersiella relation (köp av fordon/garantiavtal/bilreparation) (2)

Administrera dina eventuella anspråk (3)

Kontakta dig för att göra kundnöjdhetundersökningar eller marknadsundersökningar om våra befintliga produkter och tjänster (4)

Med ditt samtycke – när detta krävs enligt dataskyddsförordningen – skicka personliga marknadsföringsmeddelanden, nyheter om produkter, specialerbjudanden, inbjudningar till evenemang eller spel och tävlingar till dig j (5)

Att med ditt samtycke skicka dig vårt nyhetsbrev (6)

Säkerställa kvaliteten och kontinuerlig förbättring av våra produkter och tjänster, särskilt genom att använda affärsanalysteknik på dina uppgifter (7)

För internt rapporteringssyfte (8)

Uppfylla en begäran från dig i samband med att du utövar dina rättigheter (se nedan avsnittet ”dina rättigheter”) (9)

Rättslig grund

Det är nödvändigt för att ingå ett avtal i enlighet med din begäran. (1)

Det är nödvändigt för att leva upp till det avtal du ingått med oss. (2)

Det är nödvändigt för våra berättigade intressen (att förhindra tvister). (3)

Det är nödvändigt för våra berättigade intressen att utveckla och förbättra våra produkter och tjänster. (4)

Du har gett ditt samtycke eller det är nödvändigt för våra berättigade intressen att kunna ge dig relevant information. (5)

Du har gett ditt samtycke (6)

Det är nödvändigt för våra berättigade intressen att förbättra våra produkter och tjänster (7)

Det är nödvändigt för våra berättigade intressen (följa upp och mäta resultatet av vår verksamhet och utveckla våra produkter och tjänster) (8)

Det är nödvändigt för att leva upp till våra rättsliga förpliktelser och detta inkluderar kontroll av din identitet (9)

När vi skickar marknadsföring är vårt mål att skicka dig reklam och erbjudanden som är relevanta för dig, passar dina behov och verkligen intresserar dig. Tack vare dina personuppgifter (de som du ger oss direkt och de som erhållits från våra partners eller som vi samlar in automatiskt när du besöker våra webbplatser eller använder våra mobila applikationer) skapar vi en profil om dig som gör det möjligt för oss att bedöma och förutsäga så mycket som möjligt om dina personliga preferenser och/eller intresse för våra produkter och tjänster. Om vi kan lära känna dig bättre så kan vi också förbättra din upplevelse.

Generellt så åtar vi oss att enbart samla in personuppgifter som är nödvändiga för de ändamål för vilka vi behandlar uppgifter om dig.

Därför är den obligatoriska informationen som vi behöver från dig markerad i formulär som du fyller i. Uppgifterna är obligatoriska eftersom de är nödvändiga för att ingå ett avtal eller för att behandla dina önskemål, eller också för att uppfylla våra rättsliga eller lagstadgade skyldigheter. Om du inte vill lämna den obligatoriska informationen, kommer vi inte att kunna behandla din begäran. Annan information samlas in för att lära känna dig bättre, särskilt för att skicka dig personlig marknadsföring och är följaktligen inte obligatorisk. Det är valfritt att lämna de uppgifterna.

3. Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi har åtagit oss att spara dina personuppgifter så länge som detta är nödvändigt för att uppfylla de ändamål för vilka vi behandlar dem, i enlighet med dataskyddsförfattningar.

För att beräkna hur länge vi ska spara dina personuppgifter använder vi bland annat följande kriterier:

 • Avtalets längd, om du har ingått ett avtal med RENAULT,
 • Den tid som krävs för att utföra din begäran eller ditt garantianspråk,
 • Din reaktivitet gällande vår marknadsinformation,
 • Om det är nödvändigt sparar vi din kommunikation med oss, för en bra hantering av vår kommersiella relation,
 • Våra rättsliga skyldigheter.

Vi kan behöva spara några av dina personuppgifter under en längre tid, i en arkivfil, för att vi ska kunna försvara oss i en rättstvist enligt gällande preskriptionstider som följer av gällande lag.

4. Vem kan få tillgång till dina personuppgifter?

Vi kan komma att dela dina uppgifter med andra företag inom Renault-koncernen, som Renault SAS och Renault Finance samt våra partners eller tjänsteleverantörer, för att behandla hela eller delar av dina personuppgifter i den utsträckning som krävs för att utföra de uppgifter som uppdragits dem (till exempel för tillhandahålla hemsidan eller tjänster relaterade till drift eller underhåll av vår hemsida, samt för att tillhandahålla tjänster som marknadsföring eller att genomföra en undersökning).

I den utsträckning det är möjligt så sparar vi dina personuppgifter på servrar som ligger inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Men vissa av våra tjänsteleverantörer befinner sig utanför EES, dina personuppgifter kan därför komma att behandlas i dessa länder. Vissa av dessa länder kan ha andra bestämmelser avseende dataskydd än Europeiska unionen. I sådana fall ägnar vi särskild uppmärksamhet åt att göra överföringen förenlig med gällande lagstiftning och att säkerställa att det finnsmotsvarande säkerhetsåtgärder som de som finns inom den Europeiska unionen (särskilt genom att använda Europeiska kommissionens standardavtalsklausuler). Vid skriftlig förfrågan som skickas till adressen som nämns i avsnittet ”Dina rättigheter”, ger vi dig ytterligare information om dessa överföringar av uppgifter (i synnerhet Europeiska kommissionens standardavtalsklausuler).

Slutligen kan vi behöva dela dina personuppgifter med tredje part för att uppfylla rättsliga skyldigheter som följer av författning eller ett beslut.

5. Dina rättigheter

Du har följande rättigheter vad gäller vår behandling av dina personuppgifter:

 • Begära tillgång till informationen om dig, med andra ord få en kopia av dem,
 • Begära att få din information rättad, om den är oriktig eller inaktuell, vilket hjälper oss att uppfylla våra skyldigheter att ha aktuell information om dig,
 • Begära att få din information raderad (rätten att bli glömd), även om sådan rätt kan vara begränsad med tanke på våra avtalsenliga eller rättsliga skyldigheter,
 • Begäran om att få en kopia av din information på ett strukturerat, vanligt använt och maskinläsbart format, för att överföra det till annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet),
 • Möjlighet att invända över vår behandling av din information, av skäl som är relaterade till din speciella situation, och att begränsa behandlingen, i de fall som föreskrivs i dataskyddsförordningen,
 • Möjlighet att motsätta dig marknadsföring (särskilt när profilering används), denna rätt kan utövas uttryckligen genom att använda länken avsluta prenumeration i det e-postmeddelande vi skickar till dig,
 • Du kan även alltid och när som helst återkalla lämnat samtycke.

För att utöva någon av dessa rättigheter kan du kontakta oss och samtidigt tillhandahålla ett intyg gällande din identitet via e-post påprivacy.nordic@renault.com, med vanlig post till Renault Nordic AB, Esbogatan 12, Box 1028, 164 21 KISTA eller genom att fylla i detta formulär 

Slutligen har du rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen om hur dina personuppgifter behandlas. Vi uppmuntrar dig att kontakta oss innan du skickar in några klagomål och vi kommer då att försöka att lösa alla eventuella problem som kan ha uppstått.

6. Länk till annan information

Vi kan automatiskt samla in teknisk information om dig när du besöker någon av våra webbplatser eller använder våra mobilappar, inklusive din IP-adress, dina webbläsarinställningar, med hjälp av trackers (cookies).

För mer information om detta, läs våra riktlinjer för cookies på https://www.dacia.se/cookies/

7. Modifiering av detta dokument

Det kan hända att vi från tid till annan gör ändringar i detta dokument. Vid behov eller om så krävs, kommer vi att informera dig och/eller begära ditt tillstånd. Därför ber vi dig att ta en titt på den vid varje besök för att få aktuell version.

Version 02, uppdaterad den 4 juni 2018